Board logo

标题: 正山堂每日一画 [打印本页]

作者: 失控的胖子    时间: 2019-12-17 16:47     标题: 正山堂每日一画

世人尽学兰亭面,欲换凡骨无金丹。谁知洛阳杨风子,下笔便到乌丝阑。
微信图片_20191217095612.jpg
2019-12-17 16:47


图片附件: 微信图片_20191217095612.jpg (2019-12-17 16:47, 326.86 KB) / 下载次数 9
http://bbs.eshufa.com/attachment.php?aid=100131&k=92e55b8bae03c19a54aec5f9f54ce9d4&t=1582574563&sid=2z2e4F


欢迎光临 中国书法家园论坛 (http://bbs.eshufa.com/) Powered by Discuz! 7.2